O společnosti Amper Distribuce

Nižší náklady na distribuci, efektivnější využití zdrojů

Náklady na distribuci elektrické energie tvoří v našich podmínkách významnou část ceny elektřiny pro koncového spotřebitele. Jednou z možností, jak tyto náklady snížit, je budování lokálních distribučních sítí (LDS).  LDS jsou sítě, sloužící k připojení koncových odběratelů k nadřazené regionální distribuční soustavě a k zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka nebo zákazníky, případně jejich objekty. LDS provozují licencované distribuční společnosti. Toto uspořádání obvykle umožňuje získat nižší cenu elektřiny oproti ceníku regionálního distributora. Do sítě mohou být připojeny i vlastní lokální zdroje.

LDS může být realizována tam, kde je více odběratelů elektřiny připojeno nadřazené distribuční soustavě prostřednictvím jednoho připojovacího bodu – obvykle napájecího transformátoru VN. Zpravidla se jedná o průmyslové zóny, výrobní podniky, obchodní centra, bytové komplexy nebo soubory rodinných domů. LDS vznikne vymezením území pro distribuci, na kterém jeho vlastník či uživatel daného území uzavře s licencovanou distribuční společností tzv. smlouvu o vymezení území pro distribuci. Následně tato společnost nebo její smluvní investor postaví novou distribuční sít, případně koupí nebo pronajme od stávajícího distributora již existující síť. Na daném území  pak zodpovídá za distribuci elektřiny a připojení nových zákazníků ve stejném rozsahu jako regionální distribuční společnosti

Společnost Amper Distribuce se specializuje na projektování, budování a související organizaci distribučních služeb, včetně měření a fakturace.  Jmenovitě zejména na tyto služby

 • návrh LDS
 • projektovou přípravu LDS včetně dokumentace pro získání stavebních povolení
 • projednání a vyřízení administrativních záležitostí souvisejících s výstavbou
 • výstavbu včetně dodávky a montáže technologie s využitím smluvních dodavatelů
 • revizi LDS
 • uvedení do provozu
 • měření odběrů
 • fakturace

Proč spolupracovat s Amper Distribuce

Hlavní výhody lokálních distribučních sítí (LDS)
 • Nižší cena silové elektřiny odebírané od majoritního regionálního obchodníka
 • Možnost připojení vlastního zdroje do LDS a využití jeho produkce ve vlastní síti s minimálními ztrátami přenosem
 • V budoucnosti ukládání přebytků z vlastní FVE nebo VTE do akumulátorů